POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O ANDORZE?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"ANDORA

HISTORIA ANDORY W ZARYSIE

Zakłada się, że w dolinach współczesnej Andory doszło do wymieszania etnicznego pozostałych tu zachodnich Gotów z Baskami, którzy zdobyli te tereny, oraz z celtycko-iberyjską ludnością tubylczą.

Pierwsze pisane informacje o tym terytorium i jego mieszkańcach zawarł grecki historyk Polibiusz (ok. 200-118 p.n.e.) w opisie marszu wojsk Hannibala przez Pireneje (dolina Serge) w drodze na Rzym w roku 218 p.n.e.

Według legendy odrębność państwowa Andory ma związek z wyprawą Karola Wielkiego na Półwysep Iberyjski przeciw Saracenom i była nagrodą cesarza dla walecznych Andorczyków. Częściowo ma to potwierdzenie w faktach. Otóż kraina ta była bastionem chrześcijaństwa w VIII wieku. Leżała na terenie powstałej w tymże stuleciu Marchii Hiszpańskiej i graniczyła z siedzibą biskupa w La Seu d'Urgell (Seo d'Urgell). Jednakże podczas długotrwałych najazdów muzułmanów politycznie zbliżyła się do Francji, co przyczyniło się także do ścisłych związków gospodarczych i kulturalnych z tym krajem. Po wypędzeniu Arabów zarówno Francja jak i Hiszpania dążyły do aneksji księstwa Andory.

KALENDARIUM

804 lub 806 - pierwsza wzmianka pisana o tym terenie, tzw. "karta ludu" (dokument nie istnieje)
839 - drugi dokument, który wymienia z nazwy Andorę - jest to akt konsekracji katedry Santa Maria w Urgell - mówi o Andorze należącej do hrabstwa Urgel.
843 - Karol Łysy wydał rozkaz, mocą którego nadał ziemie znane jako Doliny Andory Sunifredowi, hrabiemu Urgell.
IX-X wiek - Andora była własnością hrabiów Urgell do roku 988, kiedy to hrabiowie scedowali swoje prawa do Andory na biskupa Seo de Urgell. Jednak w następnych latach hrabiowie odzyskali Andorę.
1133 - hrabia Ermengol IV przekazał je ponownie biskupstwu Urgell.
XII-XIII wiek - Andora była przedmiotem sporów między feudałami północnej Katalonii
i południowej Francji (biskupstwo uzależnione od rodu Caboet, władców Foix).
1278-1288 - układy w Leridzie pomiędzy biskupem Pere d'Urgell a hrabią Foix, Rogerem Bernatem III doprowadziły do wspólnego zwierzchnictwa hrabiów Foix reprezentujących Francję i biskupa miasta Seo de Urgell na mocy traktatu lennego.
1419 - powstał Parlament Andory, czyli Consell General.
Od 1607 roku hrabiowie Foix stali się królami francuskimi, stąd bezpośrednie zwierzchnictwo nad Andorą ze strony francuskiej zaczyna sprawować król Francji.
1806 - Napoleon I odnowił feudalne umowy.
W drugiej połowie XIX wieku - prezydenci Francji zostają współzwierzchnikami Andory.
1866 - uchwalono konstytucję burżuazyjną i nowe ustawodawstwo dla Andory.
1933 - Francja zajęła Andorę w wyniku społecznych zamieszek związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
12 lipca 1934 - awanturnik Boriss Skossyreff ogłosił się w Urgell Borisem I, księciem niepodległej Andory i równocześnie wypowiedział wojnę przeciwko biskupowi Urgell. Został aresztowany i wydalony z Hiszpanii 20 sierpnia tego samego roku.
1936-1940 - w Andorze stacjonują francuskie wojska, by przeciwdziałać wpływom hiszpańskiej wojny domowej.
1940 - około 2500 polskich żołnierzy po klęsce Francji znalazło w Andorze pomoc w dotarciu do formującej się na Bliskim Wschodzie polskiej armii.
1958 - Andora ogłosiła pokój z Niemcami.
1970 - rozpoczęto w Andorze reformy społeczne, wprowadzając stopniowo prawo wyborcze dla kobiet. Kobiety otrzymały czynne prawo wyborcze (1970), a następnie prawo zajmowania wysokich stanowisk publicznych w 1975 roku.
1976 - mimo formalnego zakazu istnienia partii politycznych powstała Partia Demokratyczna Andory. Dążyła ona do modernizacji gospodarki i ustroju politycznego kraju.
1978 - uroczystości związane z siedemsetleciem istnienia Andory.
1981 - obaj zwierzchnicy podpisali akt precyzujący kompetencje lokalnych organów władzy, utworzenie pierwszego rządu, a w grudniu tego roku dokonano podziału na władzę ustawodawczą (Rada Generalna) i wykonawczą (Rada Wykonawcza - powstała w 1982).
1988 - Andora uznała Deklarację Praw Człowieka ONZ.
1991 - Współksiążęta Andory wyrazili zgodę na ograniczenie swych uprawnień i uznali suwerenność państwa.
1993 - Andora została członkiem ONZ i od tego momentu jest państwem suwerennym, chociaż nadal głową państwa są współksiążęta.
14 marca 1993 w wyniku referendum przyjęto konstytucję Andory, która weszła w życie w maju tego samego roku. Andora republiką konstytucyjną.
W grudniu 1993 odbyły się pierwsze powszechne wybory, w wyniku których na czele rządu stanął w lutym 1994 roku Oscar Ribas Reig. Wkrótce został on zastapiony przez Molne Forne.
1994 - Andora weszła w skład Rady Europy.
2001 - w wyborach do Rady Generalnej zwyciężyła Liberalna Partia Andory.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH