POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O AUSTRII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"AUSTRIA

HISTORIA AUSTRII W ZARYSIE - KALENDARIUM

Badania archeologiczne dowodzą, że około 25 000 lat temu dolina Dunaju była już zamieszkała - z tego okresu pochodzi figurka "Wenus z Willendorfu".
VIII-I wiek p.n.e.- kultura halszycka w regionie Salzkammergut; od początku VIII w. p.n.e. ziemie dzisiejszej Austrii znalazły się w obszarze oddziaływań kultury halsztackiej (nazwa od cmentarzyska w Hallstatt w środkowej Austrii); w VII w. p.n.e. napłynęła na te tereny koczownicza ludność irańska - Scytowie, wyparci w IV w. p.n.e. przez przybywające z zachodu plemiona celtyckie, które utworzyły na obszarze Austrii liczne organizmy państwowe; do największego znaczenia doszły państwa: Noryków, obejmujące ziemie na południe od Dunaju (Noricum Norikum), i Retów, rozciągnięte między Renem a rzeką Inn (Recja, Rhaetia); pod koniec II w. p.n.e. rozpoczęły się najazdy plemion germańskich (m.in. Cymbrów, Teutonów), ostatecznie po koniec I w. p.n.e. ziemie Retów (15 r. p.n.e.) i Noryków (9 r. p.n.e.) zostały podbite przez Rzymian, stając się częścią imperium rzymskiego (założono wówczas ważne centra - Vindobonę, obecnie Wiedeń, oraz Carnuntum obecnie Petronell)
III wiek- w rejonie Dunaju rozpoczęto systematyczną uprawę ziemi
IV wiek- istnienie na tych terenach organizacji chrześcijańskiej
V wiek- chrześcijaństwo religią panującą
V - VI wiek- obszar Austrii znajdował się na szlaku wielkiej wędrówki ludów (Hunów, Gotów, Longobardów, Wandalów
433- Rzymianie zostali wyparci z okolic Dunaju
VI-VIII wiek- osadnictwa słowiańskie i bawarskie
798- Salzburg został siedzibą arcybiskupstwa
IX wiek- Marchia Wschodnia (Ostmark) Karola Wielkiego
976-1246- panowanie dynastii Babenbergów, Leopold Babenberg otrzymał Austrię od cesarza Ottona II w 976 roku
996- pierwszy raz pojawiła się w dokumentach nazwa Ostarrichi
1156- Henryk II Jasomirgott przeniósł stolicę Babenbergów do Wiednia;
"Privilegium Minus" Fryderyka I Barbarossy - Austria została księstwem
1246-1278- kontrolę nad Austrią przejmuje król czeski Przemysł Ottokar II
1278- panowanie dynastii Habsburgów (do 1918)
XIV wiek- obszar Austrii został powiększony o Karyntię i Krainę (1335), Tyrol (1363), Bryzgowię (1368), Gorycję (1374) i Triest (1382)
1477- odziedziczenie Franche-Comté i Niderlandów
1516- wnuk cesarza Maksymiliana, Karol I Habsburg królem Hiszpanii (1516-1556)
1519- Karol I Hiszpański cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, jako Karol V (1519-1556)
1526- bitwa pod Mohaczem; uzyskanie przez Habsburgów tronów Czech i Węgier
1529- Turcy pod wodzą sułtana Sulejmana I Wspaniałego podchodzą pod mury Wiednia, nieudane oblężenie stolicy Austrii
1550-1560- protestantyzm zyskuje coraz więcej zwolenników, pod koniec XVI wieku większość mieszkańców Austrii ma za sobą zmianę wyznania, katoliccy Habsburgowie ściągają do Wiednia jezuitów
1556- abdykacja Karola V; dzieli on swoje imperium na dwie części, oddając Hiszpanię, Niderlandy, Franche-Comté, Lombardię, Neapol, Sycylię, Sardynię i kolonie w Ameryce swojemu synowi Filipowi II, a tereny dzisiejszej Austrii, Śląsk, Czechy i zachodnie Węgry z cesarstwem Niemiec swojemu bratu Ferdynandowi. Habsburgowie dzielą się tym samym na linię hiszpańską i austriacką
1618-1648wojna trzydziestoletnia
1620-1740Kontrreformacja i panowanie baroku w sztuce austriackiej
1683- zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad armią turecką pod Wiedniem
1699- pokój w Karłowicach z Turcją
1713- wprowadzenie "sankcji pragmatycznej"; ustanowiona przez Karola VI, zapewniła niepodzielność posiadłości habsburskich i ich dziedzictwo także w linii żeńskiej
1714- Pokój w Rastatt z Francją i Hiszpanią
1720- zamiana Sardynii na Sycylię z Sabaudią
1735- utrata na rzecz Burbonów hiszpańskich Neapolu i Sycylii
1740- wstąpienie na tron Marii Teresy (1740-1780)
1740-1763- wojny o Śląsk z Prusami przegrane przez Austrię; Habsburgowie tracą na rzecz Prus większość Śląska (bez Opawy i Cieszyna)
Panowanie Marii Teresy i jej syna Józefa II było okresem reform oświeconego absolutyzmu, które przyniosły ograniczenie uprawnień stanów i Kościoła, powstanie niezależnego od stanów aparatu państwowego, opodatkowanie szlachty, zniesienie poddaństwa chłopów (1781), wprowadzenie poboru do wojska, w miejsce dotychczasowego zaciągu; reformy te, które prowadziły do zatarcia różnic między poszczególnymi krajami monarchii i stworzenia jednolitej, centralnie rządzonej monarchii austriackiej, wywołały opór (m.in. na Węgrzech) i musiały zostać cofnięte przez Józefa II i jego następcę Leopolda II (1790-92)
1772- Austria uczestniczy w I rozbiorze Polski
1775- przyłączenie Bukowiny do Austrii
1792- początek wojen z rewolucyjną Francją
1795- utrata Niderlandów Austriackich na rzecz Francji
1795- udział w III rozbiorze Polski
1804- z ziem należących do Habsburgów austriackich powstaje Cesarstwo Austriackie
1806- Święte Cesarstwo Rzymskie (I Rzesza) rządzone przez Habsburgów od XIII w. zostaje rozwiązane pod presją zwycięskiego Napoleona
1809- po pokoju w Schönbrunnie cesarz utracił tereny północnej Galicji (Lublin, Kielce, Kraków) na rzecz Księstwa Warszawskiego oraz Dalmację i Słowenię na rzecz Cesarstwa Francji
1814-1815- Kongres Wiedeński, potwierdzenie utraty przez Habsburgów Belgii i ziem III rozbioru Polski, odzyskanie terenów Dalmacji i Słowenii; zyskanie Wenecji; powstanie Związku Niemieckiego, na którego czele stanął cesarz Austrii; po kongresie wiedeńskim Austria odzyskała pozycję mocarstwową, stając się, obok Rosji, rzecznikiem reakcji europejskiej (Święte Przymierze); sprawujący w latach 1821-1848 urząd kanclerski K.L. Metternich, będący zwolennikiem skrajnego absolutyzmu przeciwstawiał się wszelkim aspiracjom narodowowyzwoleńczym.
18 sierpnia 1830- w pałacu Schönbrunnie na świat przychodzi Franciszek Józef von Habsburg, przyszły cesarz Austrii Franciszek Józef I
1846- przyłączenie Rzeczypospolitej Krakowskiej
1848- abdykacja cesarza Ferdynanda I i wstąpienie na tron 18-letniego Franciszka Józefa I (Franz-Joseph I)
1848-1849- Wiosna Ludów i wojna austriacko-węgierska o niepodległość państwa Madziarów; Austriacy przy pomocy Rosjan stłumili rewolucję; ciężkie represje na terenie Węgier
1853-1855- wrogie Rosji stanowisko Austrii w czasie wojny krymskiej; pogorszenie stosunków z Rosją
1859- wojna austriacko-francuska: Bitwa pod Solferino, utrata Lombardii na rzecz Sardynii; klęska austriacka przyczyną zjednoczenia Włoch pod berłem króla Sardynii.
1866- wojna austriacko-pruska o supremację na terenie Niemiec; przegrana Austriaków pod Sadową i utrata hegemonii w Niemczech na rzecz Prus; utrata na rzecz sprzymierzonych z Prusami północnych Włoch; od 1867 w wyniku klęski w wojnie z Prusami nastąpiły reformy państwowe; powstanie dualistycznej monarchii Austro-Węgier; Austria (Przedlitawia) objęła tereny Austrii właściwej, Słowenii, Dalmacji, Czech, Moraw, Śląska, Galicji i Bukowiny; Galicja cieszyła się rozszerzoną autonomią z sejmem i rządem. Nastąpiła demokratyzacja systemu władzy w państwie
1878- w toku wojny rosyjsko-tureckiej, Austria rozpoczęła zbrojną okupację Bośni i Hercegowiny.
1908- aneksja Bośni i Hercegowiny
1914- zabójstwo następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; wybuch I wojny światowej; Austro-Węgry przystąpiły do wojny po stronie Niemiec; austriacka okupacja terenów Królestwa Polskiego, gdzie ustanowione zostało m.in. general-gubernatorstwo austriackie ze stolicą w Lublinie
1916- śmierć Franciszka Józefa I, na tron wstąpił cesarz Karol I (1916-1918)
1918- abdykacja Karola I po przegranej wojnie - koniec dynastii Habsburgów i Austro-Węgier; proklamowanie Republiki Austrii z socjaldemokratą Karlem Rennerem na czele; nastąpiło odłączenie się Węgier, Czechosłowacji (problem z Niemcami Sudeckimi) i ziem jugosłowiańskich
1919- Austria podpisała traktat z Saint-Germain-en-Laye, w którym zgodziła się ze stratami terytorialnymi, ograniczeniem liczby wojska oraz z zakazem połączenia się z Niemcami; nastąpiły plebiscyty w Karyntii i w Burgenlandzie wygrane przez Austrię - oba kraje związkowe w większości zostały przyłączone do Austrii (Karyntia powróciła, natomiast Burgenland był wcześniej terytorium węgierskim, na którym przeważała ludność niemieckojęzyczna)
1918-1922- zabiegi Austrii o przyłączenie się do Niemiec; projekt ten miał poparcie socjaldemokratycznego rządu Karla Rennera, wtórował temu także obóz wszechniemiecki, zdecydowanie przeciwni "Anschlussowi" byli chrześcijańscy demokraci, którzy opowiadali się za niezależnością Austrii;
1929- zawarty został układ o unii celnej, walutowej i ekonomicznej między Republiką Austrii a Niemcami (zwany "ukrytym anschlussem"), unieważniony wkrótce decyzją Rady Ligi Narodów
1932-1938- rządy przedstawicieli Partii Chrześcijańsko-Społecznej pod wodzą Engelberta Dolffussa (zamordowany w 1934 r.) i Kurta von Schuschnigga; zaznaczył się silny wpływ Kościoła katolickiego na bieg spraw w kraju
13 marca 1938- Anschluss Austrii (przyłączenie) do III Rzeszy jako prowincja Ostmark. Na czele rządu stanął Arthur Seyss-Inquart; Anschluss został poparty przez socjaldemokratów austriackich
jesień 1938- do Austrii przyłączona została południowa część zamieszkanego przez Niemców pogranicza odebranego Czechosłowacji (Kraj Sudecki)
1939- wybuch II wojny światowej
1944- naloty bombowe aliantów niszczą 30% zabudowy Wiednia
kwiecień 1945- wojska radzieckie opanowały większość terytorium Austrii i zdobyły Wiedeń; Powstał rząd Karla Rennera, opierający się na koalicji socjalistów, chadeków i komunistów; rząd ten zyskał akceptację ZSRR, później także i zachodnich aliantów
4 lipca 1945- 4 mocarstwa zawarły porozumienie w sprawie Austrii, powstała Rada Sojusznicza sprawująca władzę zwierzchnią nad krajem; Rada miała prawo zatwierdzić konstytucję, poza tym akceptowała (lub nie) decyzje prowizorycznego rządu i parlamentu austriackiego; akceptacja wymagała zgody wszystkich 4 mocarstw; podział Austrii na strefy okupacyjne amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką; Wiedeń podobnie jak Berlin podzielony został na 4 sektory
20 grudnia 1945- premier Karl Renner został wybrany na stanowisko prezydenta II Republiki, premierem został chadek Leopold Figl; rządy socjalistyczno-chadeckie trwały do 1966 r.; w 1948 r. gabinet opuścili komuniści (w wyniku protestu przeciwko planowi Marshalla)
1946- reformy społeczne w kraju, m.in. upaństwowienie wielkich przedsiębiorstw (banki, kopalnie); pierwsze ustawy denazyfikacyjne obostrzone na żądanie aliantów
1953- zmiana szefa rządu, Leopolda Figla zastąpił Julius Raab
15 maja 1955- Traktat państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii podpisany przez ministrów spraw zagranicznych ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Austrii
27 lipca 1955- wejście w życie traktatu
26 października 1955- parlament Austrii uchwalił konstytucję oraz deklarację o wieczystej neutralności
26 października 1955- ostatni żołnierz Armii Radzieckiej opuścił granice Austrii
6 grudnia 1955- cztery mocarstwa ostatecznie uznały wieczystą neutralność Austrii
15 grudnia 1955- Austria została przyjęta do ONZ
16 kwietnia 1956- Austria została przyjęta do Rady Europy
1960- przystąpienie Austrii do EFTA
1961- w Wiedniu odbyła się konferencja międzynarodowa z udziałem Johna Kennedy'ego i Nikity Chruszczowa
1966- chadecy przejęli całkowitą władzę w państwie, rozpoczęły się rządy Josefa Klausa
1968- zgoda na powrót ostatniego następcy tronu (kronprinza) Ottona Habsburga do kraju; nie udało mu się jednakże odzyskać swego majątku
1970- wygrana w wyborach socjalistów Brunona Kreisky'ego; rządy mniejszościowe z poparciem Partii Wolnościowej, później samodzielne rządy socjaldemokratów
1971- były minister spraw zagranicznych Kurt Waldheim został wybrany na sekretarza generalnego ONZ; przedłużono jego kadencję w 1976 r.
1973- Austria w przeciwieństwie do innych krajów Europy Zachodniej poparła w konflikcie żydowsko-arabskim Arabów, przez co naraziła się na pogorszenie stosunków z Izraelem
1979- Wiedeń trzecią, po Nowym Jorku i Genewie, siedzibą ONZ
1981- Kurt Waldheim odszedł ze stanowiska sekretarza ONZ
1983- przegrana socjaldemokratów w wyborach. Doszło do utworzenia koalicji narodowców i socjalistów pod przywództwem Freda Sinowatza
1986- Kurt Waldheim został prezydentem Austrii;
1987- po krótkotrwałej koalicji socjaldemokratów z populistami z Partii Wolnościowej powrót do idei koalicji "czerwono-czarnej"; szefem rządu został Franz Vranitzky
1989- rząd złożył wniosek o podjęcie negocjacji członkowskich ze wspólnotami europejskimi
1992- w wyborach prezydenckich zwyciężył Thomas Klestil;
1 stycznia 1995- Austria została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, zachowała jednakże neutralność (pozostaje poza strukturami UZE);
1997- kanclerz Viktor Klima objął urząd;
1998- Austria sprawowała półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej
1999- Austriak Walter Schwimmer wygrał rywalizację z Hanną Suchocką o funkcję sekretarza generalnego Rady Europy
2000- skandal międzynarodowy związany z dojściem do władzy Partii Wolnościowej Jörga Haidera jako juniorpartnera chadecji; kanclerzem został Wolfgang Schüssel (ÖVP - Partia Ludowa); prawie roczny bojkot Austrii na forum Unii Europejskiej zakończony po opublikowaniu raportu "trzech mędrców"
1 stycznia 2002- Austria przystępuje do unii monetarnej wewnątrz Unii Europejskiej, zmiana szylinga austriackiego na euro
2002- kryzys rządowy w Austrii w związku z odroczeniem reformy podatkowej; ponowne wybory do Rady Narodowej, przytłaczająca wygrana chadeków (44% głosów); rozpoczął pracę Konwent Konstytucyjny mający za zadanie opracowanie nowej konstytucji dla kraju (poprzednia pochodziła jeszcze z 1920 r.)
2003- sformowanie nowego gabinetu kanclerza Schüssela, który wprowadza najbardziej restrykcyjne w Europie prawo dla uchodźców
2004- wybory prezydenckie w Austrii
2006- wybory parlamentarne w Austrii; Austria na czele Unii Europejskiej.
2007- rozpoczęcie rządów wielkiej koalicji partii socjaldemokratycznej i chadeckiej
2008- rozpad wielkiej koalicji, wybory parlamentarne i powtórne zawiązanie wielkiej koalicji
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH