POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O SŁOWACJI?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"HISTORIA SŁOWACJI W ZARYSIE BRATYSŁAWA

SŁOWACJA
REPUBLIKA SŁOWACKA

SLOVENSKO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

INFORMACJE PODSTAWOWE
Położenie: państwo bez dostępu do morza w Europie Środkowej. Graniczy na pólnocy z Polską (420 km), na wschodzie z Ukrainą (90 km), na południu z Węgrami (676 km), na południowym zachodzie z Austrią (97 km) i na północnym zachodzie z Republiką Czeską (197 km).
Długość granic: 1 474 km,
Powierzchnia: 49 035 km2, w tym:
- ląd: 48 105 km2,
- wody: 930 km2,
Najniżej położony punkt: rzeka Bodrog 94 m n.p.m.
Najwyżej położony punkt: Gerlach (Gierlach) 2 655 m n.p.m.
Stolica: Bratysława
Główne miasta: Koszyce, Preszów, Nitra, Żylina, Bańska Bystrzyca, Trnawa
Ludność: 5 463 046 (VII 2009), 56% społeczeństwa mieszka w miastach
Skład etniczny: Słowacy (85,8%), Węgrzy (9,7%), Romowie (1,7%), Ukraińcy (1%), Czesi (0,8%) i inni
Języki: słowacki (urzędowy), w użyciu także: czeski, ukraiński, rusiński, węgierski, romski
Religie: katolicy (68,9%), luteranie (6,93%), prawosławni i grekokatolicy (5,2%), kalwini (1,9%)
i inni
Waluta: 1 euro = 100 centów (EUR, €)
Głowa państwa: prezydent Ivan Gašparovič (od 15 czerwca 2004)
Szef rządu: premier Robert Fico (od 4 lipca 2006)
Konstytucja: przyjęta 1 września 1992 roku, weszła w życie 1 stycznia 1993 roku
Niepodległość: rozpad Czechosłowacji, 1 stycznia 1993 roku

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Słowacja dzieli się na 8 krajów i 79 powiatów (okresów). Kraje dzielą się na powiaty (słow. okres), a te na gminy (słow. obec) miejskie lub wiejskie. Jednostki administracyjne szczebla krajowego i gminnego są również jednostkami samorządu terytorialnego. Kraje: bratysławski, trnawski, trenczyński, nitrzański, żyliński, bańskobystrzycki, preszowski, koszycki.

USTRÓJ POLITYCZNY
Słowacja jest republiką demokratyczną o systemie rządów parlamentarno-gabinetowym. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych (od 1999) na kadencję pięcioletnią. Ratyfikuje on umowy międzynarodowe, wysyła i przyjmuje ambasadorów, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jego kompetencje w polityce wewnętrznej są ograniczone: nominowanie premiera i rządu, prawo weta oraz inicjatywy ustawodawczej, możliwość rozwiązania parlamentu przed terminem w określonych konstytucyjnie sytuacjach. Prezydent dzieli się władzą wykonawczą z premierem, który stoi na czele gabinetu posiadającego poparcie większości jednoizbowego parlamentu – 150-osobowej Rady Narodowej Republiki Słowacji. Zarówno rząd, jak i prezydent w drodze specjalnej procedury referendalnej mogą zostać odwołani przez społeczeństwo

GŁÓWNE PARTIE POLITYCZNE
Ruch o Demokratyczną Słowację, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny, Partia Lewicy Demokratycznej, Słowacka Partia Narodowa, Demokratyczna Unia Słowacji

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska.

GOSPODARKA
Słowacja to wolnorynkowa, dynamiczna i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Po Czechach i Słowenii jest trzecim najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem byłego obozu socjalistycznego. Występują wyraźne różnice w rozwoju gospodarczym między wschodnią, biedniejszą częścią kraju, a zachodnią - bogatszą. W wyniku udanych reform gospodarczych Słowacja została przyjęta do UE w 2004. W styczniu 2009 korona słowacka została zastąpiona przez euro.
Na terenie Słowacji występują różnorodne, lecz mało zasobne surowce naturalne. Wydobywany jest węgiel brunatny, mangan, żelazo, miedź, rtęć, antymon, magnezyt.
Użytki rolne zajmują 40,4% powierzchni kraju. Uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę, jęczmień, buraki cukrowe, winorośl, tytoń. Hoduje się bydło, trzodę chlewną, drób oraz owce.
Eksport to głównie samochody i inne pojazdy (25,9%), maszyny i elektronika (21,3%), metale (14,6%), produkty przemysłu chemicznego i minerały (10,1%), plastiki (5,4%).
Struktura zatrudnienia: rolnictwo (4,0%), przemysł (39,1%), usługi (56,9%) - (2008).
Import (główni partnerzy): Niemcy (20%), Czechy (17,7%), Rosja (10,6%) - (2008)
Eksport (główni partnerzy): Niemcy (20%), Czechy (13,1%), Francja (6,7%) - (2008)
Transport: liczba lotnisk: 35, długość linii kolejowych: 36 222 km, długość dróg: 43 761 km, w tym 316 km dróg ekspresowych

WARUNKI NATURALNE
Powierzchnia kraju górzysta (61% terytorium). Przeważającą część kraju zajmują Karpaty Zachodnie, składające się z licznych pasm. Należą do nich Tatry, z najwyższym szczytem kraju, Gerlachem ( 2 655 m n.p.m.). Środkiem kraju biegną równolegle Niżne Tatry (Dziumbier, 2 043 m n.p.m.) oraz Rudawy Słowackie, pokryte skrasowiałymi płytami wapiennymi (Stolica, 1 480 m n.p.m.). Pasma górskie poprzedzielane są głębokimi dolinami, m.in. Spiską, Turczańską, Liptowską. W Dolinie Demenowskiej (Niżne Tatry) znajdują się jaskinie krasowe. Na wschodzie rozciąga się część pasma Karpat Wschodnich. Niziny występują na południowym zachodzie, w okolicach Dunaju (Mała Nizina Naddunajska), na granicy z Węgrami, oraz na południowym wschodzie - przy granicy z Ukrainą (Nizina Nadcisańska). Słowacja ma gęstą sieć rzeczną, której 96% należy do zlewni Dunaju (zlewisko Morza Czarnego), a pozostałe 4% – do zlewni Wisły (zlewisko Morza Bałtyckiego). Największe rzeki Słowacji (wg przepływu) to: Dunaj, Wag (Váh), Hron, Morawa (Morava), Bodrog, Latorica, Laborec, a najdłuższe – Wag (Váh; 403 km), Hron (284 km), Ipola (232 km), Nitra (197 km), Hornad (193 km), Dunaj (172 km). Jeziora są niewielkie i leżą głównie w wysokich górach, natomiast liczne i duże są sztuczne zbiorniki wodne.

KLIMAT
Umiarkowany ciepły, na wschodzie - kontynentalny. Lata są ciepłe, a zimy chłodne. Im dalej na wschód, tym klimat staje się chłodniejszy, z większą ilością opadów. Najcieplej jest na południu kraju, a najzimniej - w Tatrach Wysokich.

FAUNA I FLORA
Lasy zajmują 40% powierzchni kraju, są to lasy głównie iglaste, ze znaczną ilością świerka. W górach występuje piętrowość roślinna - niższe partie zajmują lasy, wysoko rozciągają się łąki typu alpejskiego. Na południu kraju rosną lasy liściaste - bukowe i dębowe. Świat zwierząt reprezentują m.in. niedźwiedź brunatny, kozica górska, ryś, świstak i orzeł przedni.

PARKI NARODOWE
W Słowacji utworzono dotąd 9 parków narodowych: Tatrzański Park Narodowy (Tatranský národný park), Pieniński Park Narodowy (Pieninský národný park), Park Narodowy "Niżne Tatry" (Národný park Nízke Tatry), Park Narodowy "Mała Fatra" (Národný park Malá Fatra), Park Narodowy "Wielka Fatra" (Národný park Veľká Fatra), Park Narodowy "Słowacki Raj" (Národný park Slovenský Raj), Park Narodowy "Połoniny" (Národný park Poloniny), Park Narodowy "Murańska Płanina" (Národný park Muránska Planina), Park Narodowy "Słowacki Kras" (Národný park Slovenský Kras).

KULTURA I SZTUKA
Kultura i sztuka przechodziła drogę charakterystyczną dla kultury środkowoeuropejskiej. Wyodrębnienie się narodowej literatury słowackiej przypadło na wiek XIX, w czsie romantyzmu, który kładł nacisk na twórczość w rodzimym języku. W sztuce (architektura, rzeźba) zaznaczały się najpierw wpływy rzymskie, a potem typowe dla Europy tendencje artystyczne (w tym także w malarstwie i muzyce). W muzyce ludowej charakterystyczne są parzyste metra, tańce zbliżone do tańców góralskich; typowe instrumentarium stanowią: dudy, skrzypce, flet, cymbały i klarnet.

Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO:
* Bańska Szczawnica - średniowieczne miasto górnicze (1993)
* Wilkoliniec - skansen architektury ludowej (1993)
* Zamek Spiski i okoliczne zabytki (1993)
* Bardiów (Bardziejów)- średniowieczne miasto obronne we wschodniej Słowacji, dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską (synagoga z XVIII wieku) (2000)
* Drewniane kościółki Łuku Karpackiego (2008)

Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO:
* Jaskinie w Słowackim Krasie (1993)
* Dobszyńska Jaskinia Lodowa w Słowackim Raju (2000)
* Karpackie puszcze w Górach Bukowskich i Wihorlackich (2007

CIEKAWOSTKI
* Słowacki Kras jest największym obszarem krasowym w środkowej Europie (440 km2)
* Najbardziej rozległym średniowiecznym kompleksem zamkowym w środkowej Europie jest Zamek Spiski o powierzchni 40 000 m2
* Największym kościołem Słowacji jest katedra św. Elżbiety w Koszycach, najbardziej na wschód położona katedra zachodniego typu w Europie.

WYBRANE PRZEWODNIKI
Czechy i Słowacja, Hachette Livre Polska, 2006
Czechy i Słowacja, M.Pernal, T. Darmochwał, M. Rumiński, Przewodniki Wiedzy i Życia, 2006
Słowacja. Karpackie serce Europy, Wydawnictwo Septem, 2007
Słowacja, K. Bzowski, Wydawnictwo Septem, 2008
Słowacja, L. Mallows, Wydawnictwo National Geographic, 2008

BIBLIOGRAFIA
The world Factbook
A. i R. Sypek, Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Almapress 2005
Jerzy Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Wydawnictwo "Trio", Warszawa 2006

POLECAM STRONY
www.skonline.sk - Informacje turystyczne o Słowacji
www.slovakia.org - O Słowacji w różnych aspektach
www.muzeum.sk - Wykaz muzeów słowackich z opisami
www.ssj.sk - Strona o słowackich jaskiniach
www.tatry.sk - Bogata w informacje strona o Tatrach
www.slovakiatourism.sk - Oficjalna strona Narodowego Centrum Turystyki Słowacji

 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH